ESIA Associate – Site support (Renewable Energy)-Trợ lý Đánh giá tác động môi trường và xã hội (Năng lượng tái tạo)

Salary: Negotiation

Location: LHHD Project in Soc Trang province

Team: Engineering and Construction

Application deadline: 19/03 — 18/04/2021

Job Description

PHÚC LỢI

  • Laptop
  • Chế độ bảo hiểm
  • Du Lịch
  • Xe đưa đón
  • Chăm sóc sức khỏe
  • Đào tạo

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Description/Definition Mô tả/Định nghĩa:

You will record and report environmental and social activities to Environmental Team Leader which will be subjects to include in ESIA documents. You will be responsible for monitoring/managing fieldwork’s Environment conditions and practices in order to comply with Vietnamese legislative requirements, to achieve the highest level of environmental site works performance.

Bạn báo cáo cho Trưởng nhóm Môi trường các hoạt động về môi trường và xã hội là những nội dung sẽ được đưa vào báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội. Bạn sẽ chịu trách nhiệm giám sát và quản lý các điều kiện và thực hiện môi trường ở nơi làm việc theo quy định pháp luật Việt Nam để đạt được hiệu quả cao nhất các công việc liên quan đến môi trường tại công trường.

Responsibilities/ Trách nhiệm:

• Manage all ESIA’s contractors to perform field works at sites to meet relevant standards and requirements.

Quản lý tất cả các nhà thầu của ESIA thực hiện các công việc tại hiện trường đáp ứng được yêu cầu và tiêu chuẩn liên quan.

• Perform environmental parameter measurements and / or supervise environmental measurements performed by contractors that meet ESIA / ESMP requirements at sites.

Thực hiện các công việc đo thông số môi trường và/hoặc giám sát việc đo môi trường do các nhà thầu thực hiện đảm bảo yêu cầu của ESIA/ESMP tại công trường và nhà máy.

• Support reporting environmental, health and safety data and work to the Environmental Team Leader and site manager when required.

Hỗ trợ báo cáo các số liệu và công việc liên quan Môi trường, sức khỏe và an toàn cho Trưởng nhóm môi trường và giám đốc công trường khi được yêu cầu.

• Supervise and perform works related to the environment, health and safety with colleagues and contractors involved in the construction and operation of the project.

Giám sát và thực hiện các công việc liên quan đến môi trường, sức khỏe và an toàn với đồng nghiệp và với các nhà thầu liên quan trong quá trình xây dựng và vận hành của dự án.

• Support in writing reports, recording environmental and social activities for the project.

Hỗ trợ viết báo cáo, ghi chép lại các hoạt động liên quan đến môi trường và xã hội cho dự án.

• Coordinate with related departments to carry out the work when required.

Phối hợp với các bộ phận liên quan thực hiện các công việc khi được yêu cầu.

• Liaise with local authorities to support ESIA activities.

Làm việc với chính quyền địa phương để hỗ trợ các hoạt động ESIA.

• Various other tasks requested by management.

Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của ban quản lý.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

• Engineer or bachelor education within chemicals, environmental management/technology or relevant fields;

Bằng kỹ sư hoặc cử nhân về hóa chất, quản lý môi trường hoặc công nghệ môi trường hoặc ngành liên quan;

• Minimum of 2-3 years’ relevant experience;

Tối thiểu 2-3 năm kinh nghiệm liên quan;

• Basic knowledge of Construction, Operations, Health, Safety & Environmental fields; Knowledge of IFC Performance Standards, Equator Principles III-IV is an asset;

Kiến thức cơ bản về Xây dựng, Vận hành, Sức khỏe, An toàn & Môi trường; Hiểu biết về các tiêu chuẩn hoạt động IFC, Equator Principles III-IV là 1 lợi thế;

• Strong within communication, stakeholder management and management systems;

Mạnh mẽ trong giao tiếp, quản lý các bên liên quan và hệ thống quản lý;

• Ability to prioritize and manage multiple tasks;

Có khả năng sắp xếp và quản lý nhiều công việc theo thứ tự ưu tiên;

• Travel required;

Yêu cầu di chuyển/công tác thường xuyên;

• Good English and Vietnamese verbal and written skills mandatory;

Kỹ năng đọc viết và nói tiếng Anh tốt;

• Motivated and self-starter is a plus;

Chủ động và tư duy tích cực là một ưu điểm;

• High proficiency in MS Office Software (Word, Excel, Outlook and Power Point) required;

Sử dụng thành thạo các phần mềm MS Office (Word, Excel, Outlook và Power point);

• Excellent communication skills, personable, team player

Kỹ năng giao tiếp tốt, lịch sự, có tinh thần đồng đội. 

THÔNG TIN KHÁC

  • Phúc lợi: Có hỗ trợ chỗ ở và xe đưa rước cho nhân viên ở xa

Application form

Full Name *
Email Address *
Phone Number *
Your Resume *
To attach your Resume, click here to upload from your Computer.
Submit