Health Safety and Environment (HSE) Officer (Nhân viên An toàn Sức Khỏe và Môi trường)

Salary: Negotiation

Location: LHHD Project in Soc Trang province

Team: Engineering and Construction

Application deadline: 28/04 — 28/05/2021

Job Description

Mô tả/Định nghĩa
The Health Safety and Environment (HSE) Officer will report to the HSE Manager and your responsibility will be to plan, implement, coordinate and manage Health Safety and Environment (HSE) conditions and practices in order to comply with Vietnamese legislative requirements and international standards, to achieve highest level of Health and Safety performance. You will advise on and enforce preventive and corrective measures to help ensure that employee work in a safe environment.
Nhân viên An toàn Sức Khỏe và Môi trường (HSE) sẽ báo cáo cho Quản lý HSE và trách nhiệm của bạn là lên kế hoạch,thi hành, phối hợp và quản lý các điều kiện và thực hiện về An toàn Sức Khỏe và Môi trường (HSE) để tuân thủ các yêu cầu pháp luật của Việt Nam và tiêu chuẩn quốc tế, để thực hiện được kết quả về HSE tốt nhất. Bạn sẽ tư vấn và thực thi các biện pháp phòng ngừa và khắc phục để giúp người lao động được làm việc trong một môi trường an toàn.


Responsibilities/Trách nhiệm
• Support the HSE Manager and team with planning, coordinating, and implementing of effective HSE policies, guidelines, and procedures to ensure that the department objectives are met.
Hỗ trợ quản lý HSE và nhóm lập kế hoạch, điều phối và thực hiện các chính sách, hướng dẫn và quy trình HSE một cách hiệu quả để đảm bảo đáp ứng các mục tiêu của bộ phận.
• Provide support to the Project Management team in all aspects of safety, occupational health, safety, and environmental issues.
Cung cấp hỗ trợ cho bộ phận Quản lý dự án trong tất cả các khía cạnh an toàn, sức khỏe nghề nghiệp, an toàn và các vấn đề môi trường.
• Support the HSE Manager in ensuring HSE compliance and perform regular HSE audits.
Hỗ trợ quản lý HSE trong việc đảm bảo tuân thủ HSE và thực hiện các cuộc đánh giá HSE.
• Attend kick-off meeting, planning, and HSE meetings as required on HSE related matters.
Tham dự các cuộc họp khởi động dự án, lập kế hoạch và cuộc họp về HSE theo yêu cầu về các vấn đề liên quan đến HSE.
• Assist with developing HSE plans that comply with Company policies and procedures as well as lender requirements.
Hỗ trợ phát triển các kế hoạch HSE tuân thủ các chính sách và quy trình của Công ty cũng như các yêu cầu của bên vay vốn.
• Ensure training, toolbox meetings, and drills are implemented as part of the company’s HSE training i.e. emergency response plan, etc.
Đảm bảo việc đào tạo, các cuộc họp an toàn trước khi làm việc và các cuộc diễn tập được thực hiện như một phần của chương trình đào tạo HSE., như kế hoạch ứng phó tình huống khẩn cấp, v.v.
• Investigate and complete the process for close out of all incident Investigation Reports and prepare/submit lessons learned to HSE Manager for promulgation to the project management.
Điều tra và hoàn thành tất cả các báo cáo về điều tra sự cố mất an toàn và chuẩn bị / trình các bài học kinh nghiệm từ sự cố cho quản lý HSE để ban hành cho quản lý dự án.
• Assist in the development of project specific HSE procedures.
Hỗ trợ phát triển các quy trình HSE cụ thể của dự án.
• Conduct HSE trainings and orientation to all new employees.
Thực hiện đào tạo các khóa học về HSE và định hướng cho tất cả nhân viên mới.
• Ensure all worksites are HSE compliant with Company policies and HSE standards.
Đảm bảo tất cả các địa điểm làm việc đều tuân thủ HSE với các chính sách của Công ty và các tiêu chuẩn HSE.
• Support HSE personnel's in the development of work site HSE campaigns.
Hỗ trợ nhân viên HSE trong việc phát triển các chiến dịch HSE tại nơi làm việc.
• Review all HSE documents from the contractors.
Xem xét tất cả các tài liệu HSE từ các nhà thầu.
• Daily conducting site HSE inspection and report to HSE Manager and Project Management.
Hàng ngày tiến hành kiểm tra HSE hiện trường và báo cáo cho Người quản lý HSE và Quản lý dự án.
• Inspect all vehicles and equipment from the contractor before mobilization to the site.
Kiểm tra tất cả các phương tiện và thiết bị của nhà thầu trước khi huy động đến hiện trường.
• Liaise with government departments in regards of HSE.
Liên hệ với các cơ quan nhà nước các vấn đề HSE.
• Other tasks will be assigned by HSE Manager hoặc Project management.
Các nhiệm vụ khác sẽ được giao bởi Quản lý HSE hoặc Quản lý dự án.


Competencies and requirements/ Yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm
• University Degree in Engineering or equivalent with additional professional qualifications in HSE.
Bằng đại học về Kỹ thuật hoặc tương đương với trình độ chuyên môn bổ sung lĩnh vực HSE.
• Minimum of 5 years’ relevant experience; including construction site experience.
Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm liên quan; bao gồm kinh nghiệm công trường xây dựng.
• Basic knowledge of Construction, Operations, Health, Safety & Environmental fields.
Kiến thức cơ bản về Xây dựng, Vận hành, Sức khỏe, An toàn & Môi trường.
• Strong within communication, stakeholder management and management systems.
Kỹ năng tốt trong giao tiếp, quản lý các bên liên quan và hệ thống quản lý.
• Having work experience in developing/building wind projects is preferred.
Ưu tiên có kinh nghiệm phát triển / xây dựng dự án điện gió.
• First Aid Certificate, Safety certificate Group 2 is an advantage.
Giấy Chứng Nhận Sơ Cứu, Chứng chỉ an toàn nhóm 2 là một lợi thế.
• Travel required.
Yêu cầu đi công tác.
• Good English and Vietnamese verbal and written skills mandatory; speaking Khmer is an asset.
Yêu cầu kỹ năng nói, viết tiếng Anh và tiếng Việt tốt; nói tiếng Khmer là một điểm mạnh.
• Motivated and self-starter is a plus.
Tư duy tích cực và chủ động là ưu điểm.
• High proficiency in MS Office Software (Word, Excel, Outlook and Power Point, Project) required.
Sử dụng thành thạo các phần mềm MS Office (Word, Excel, Outlook và Power point, Project).
• Excellent communication skills, personable, team player.
Kỹ năng giao tiếp tốt, lịch sự, tinh thần đồng đội.
• Good attention to details, good organization skills and strong work ethic.
Cẩn thận, chi tiết; khả năng tổ chức tốt; đạo đức tốt.


NOTE: This job description is not intended to be all-inclusive. Employee may perform other related works as negotiated to meet the ongoing needs of the organization.
Chú ý: Mô tả công việc này không được dự định bao hàm tất cả. Nhân viên có thể thực hiện các công việc liên quan khác theo thỏa thuận để đáp ứng các nhu cầu công việc của công ty.


General Information/Thông tin chung
Salary level: Negotiable
Mức Lương: Thương lượng
Job Grade: 3
Cấp bậc công việc: 3
Department: Engineering & Construction
Bộ phận: Xây dựng và kỹ thuật
Report to: HSE Manager
Báo cáo: Quản lý HSE
Full time/part time: Full Time
Toàn thời gian/ Bán thời gian: Toàn thời gian
Location: Project site in Soc Trang and other provinces as requested
Địa điểm: Tại Công trường Dự án tại Sóc Trăng và các tỉnh thành khác khi được yêu cầu

Application form

Full Name *
Email Address *
Phone Number *
Your Resume *
To attach your Resume, click here to upload from your Computer.
Submit