Heavy Lift and Logistic Manager (Renewable Energy)-Quản lý Nâng hạ và Vận chuyển (Năng lượng tái tạo)

Salary: Negotiation

Location: LHHD Project in Soc Trang province

Team: Engineering and Construction

Application deadline: 01/04 — 01/05/2021

Job Description

Description/Definition Mô tả/Định nghĩa:

The Heavy Lift and Logistic Manager will report to the Project Manager/ Deputy Project Manager and your responsibility will be to manage and monitor wind turbine and equipment logistics, erection, and assembly activities of contractors. Quản lý nâng hạ và vận chuyển sẽ báo cáo trực tiếp cho Quản lý dự án/ Phó Quản lý dự án và có trách nhiệm quản lý giám sát các hoạt động liên quan đến việc vận chuyển, lắp đặt và lắp ráp trụ turbine gió và các thiết bị của các Nhà thầu.

Responsibilities/Trách nhiệm:

• Provide technical expertise, management, supervision, coordination and reporting across the equipment logistics, erection, and assembly activities of contractors.

Cung cấp chuyên môn kỹ thuật, quản lý, giám sát, điều phối và báo cáo về các hoạt động vận chuyển, lắp đặt và lắp ráp thiết bị của các Nhà thầu.

• Manage and implement the project quality control requirements across transportation, erection, and assembly equipment.

Quản lý và thực hiện các yêu cầu kiểm soát chất lượng của dự án trong quá trình vận chuyển, lắp dựng và lắp ráp thiết bị.

• Manage and optimize schedule for the transport, erection, and assembly of equipment.

Quản lý và tối ưu hóa lịch trình cho việc vận chuyển, lắp dựng và lắp ráp thiết bị.

• Pro-actively manage the issues and identify improvement opportunities across the wind turbine transport, erection, and assembly equipment.

Chủ động quản lý các vấn đề và xác định các cơ hội cải tiến trong quá trình vận chuyển, lắp đặt và lắp ráp thiết bị.

• To assist the Project Manager/ Deputy Project Manager with overall contractor coordination, planning and management.

Hỗ trợ Quản lý dự án/ Phó Quản lý dự án điều phối, lập kế hoạch và quản lý nhà thầu.

• Provide technical advice on matters pertaining to heavy transport and lifting operations, management of change, deviations and / or non-compliances.

Cung cấp lời khuyên kỹ thuật về các vấn đề liên quan đến hoạt động vận tải nặng và nâng hạ, quản lý sự thay đổi, sai lệch và / hoặc không tuân thủ.

• Provide oversight of the day-to-day heavy haul and assist with lifting activities performed by the Project‘s Heavy Haul/ Heavy Lift contractor.

Giám sát việc vận chuyển hàng hóa nặng hàng ngày và hỗ trợ các hoạt động nâng hạ được thực hiện bởi nhà thầu Vận tải hạng nặng / Xe tải hạng nặng của Dự án.

• Review and monitor contractor‘s transportation and lifting method statements to assure compliance with Project requirements.

Kiểm tra và giám sát các biện pháp vận chuyển và nâng hạ của nhà thầu để đảm bảo tuân thủ các yêu cầu của Dự án.

• Ensure contractor‘s compliance with company‘s Health, Safety and Environment codes, procedures, and policies.

Đảm bảo nhà thầu tuân thủ các quy tắc, thủ tục và chính sách về Sức khỏe, An toàn và Môi trường của công ty.

• Correct and appropriate implementation of technical principles, practices, and methods for transport and lifting operations.

Thực hiện đúng và thích hợp các nguyên tắc kỹ thuật, thực hành và phương pháp cho hoạt động vận chuyển và nâng hạ.

• Planning and monitoring transport routing, crane pads/ laydown and equipment dressing areas.

Lập kế hoạch và giám sát tuyến đường vận chuyển, các khu vực bãi cẩu, khu vực tập kết thiết bị.

• Plan and perform work in accordance with project scheduling.

Lập kế hoạch và thực hiện công việc phù hợp với lịch trình của dự án.

• Fully support all aspects of HSE in safety awareness, effectiveness, and recommended work practices.

Hỗ trợ đầy đủ tất cả các khía cạnh của HSE về nhận thức an toàn, tính hiệu quả và các phương pháp làm việc được khuyến nghị.

• Support to HSE team during incident and accident investigations.

Hỗ trợ cho nhóm HSE trong quá trình điều tra sự cố và tai nạn.

• Ensure all relevant equipment performance, certification and condition data are recorded accurately.

Đảm bảo tất cả dữ liệu về hiệu suất, chứng nhận và tình trạng thiết bị liên quan được ghi lại một cách chính xác.

• Participate in the monitoring and assessment of all equipment operations.

Tham gia giám sát và đánh giá tất cả các hoạt động của thiết bị.

• Contribute in conjunction with the HSE department to the Site‘s safety awareness, effectiveness programs, including recommendations to improve procedures, systems and work practices.

Cùng với bộ phận HSE đóng góp vào các chương trình nâng cao nhận thức về an toàn, hiệu quả tại công trường, bao gồm các khuyến nghị để cải thiện các thủ tục, hệ thống và thực tiễn làm việc.

• Participate in meetings, workshops and presentations as required or requested by company management.

Tham gia các cuộc họp, hội thảo và thuyết trình theo yêu cầu hoặc yêu cầu của ban lãnh đạo công ty.

• Review of data pertaining to execution, of the Heavy Lift/Heavy Haul scope.

Xem xét dữ liệu liên quan đến việc thực thi, về phạm vi Nâng hạng nặng / Vận chuyển hạng nặng.

• Monitor construction activities and identify risks and report concerns to Project Manager/ Deputy Project Manager.

Giám sát các hoạt động xây dựng và xác định rủi ro và báo cáo các mối quan ngại cho Quản lý dự án/ Phó Quản lý dự án.

• Ensure communications between all stakeholders and provide sufficient information to Project Manager/ Deputy Project Manager.

Đảm bảo thông tin liên lạc giữa tất cả các bên liên quan và cung cấp đầy đủ thông tin cho Quản lý dự án/ Phó Quản lý dự án.

• Assist all stakeholders in the execution of Heavy Haul/Heavy Lift activities, participate actively and collaboratively with contractor personnel.

Hỗ trợ tất cả các bên liên quan trong việc thực hiện các hoạt động Vận chuyển hạng nặng / Xe tải hạng nặng, tham gia tích cực và cộng tác với các nhà thầu.

• Various other tasks requested by management board.

Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban quản lý.

Application form

Full Name *
Email Address *
Phone Number *
Your Resume *
To attach your Resume, click here to upload from your Computer.
Submit