Land Acquisition Associate (Chuyên Viên Giải Phóng Mặt Bằng)

Salary: Negotiation

Location: LHHD Project in Soc Trang province

Team: Development

Application deadline: 24/05 — 24/06/2021

Job Description

On behalf of the company, you will be responsible for the land acquisition, including acquisition planning, owner engagement and negotiation within the company’s time and financial constraints;
Thay mặt Công ty chịu trách nhiệm và thực công tác đền bù giải phóng mặt bằng cho một hoặc nhiều dự án năng lượng gió và mặt trời, bao gồm: lên kế hoạch công việc, tiếp xúc đàm phán với chủ đất trong giới hạn thời gian và ngân sách mà công ty đề ra;
The role requires autonomy, ethic in the job, good personal intercommunication, understanding local community and team-work;
Vai trò này đòi hỏi sự sáng tạo, tự lực, đạo đức trong công việc, khả năng phát triển quan hệ cá nhân tốt, khả năng tìm hiểu cuộc sống của cộng đồng địa phương và khả năng làm việc nhóm;
Responsibilities/Trách nhiệm

 • Overall responsible to lead and manage land acqusition for the assigned area, including discussion with community leaders and negotiating with landowners;
 • Chịu trách nhiệm trong việc dẫn dắt và quản lý việc phát triển đất đai theo phân vùng được giao, bao gồm việc thảo luận với các trưởng khu dân cư và đàm phán với chủ đất;
 • Develop and monitor land acquisition budget; Phát triển và theo dõi ngân sách đất đai;
 • Responsible for creating land acquisition schedule and reporting regularly on status of the schedule; Chịu trách nhiệm lên kế hoạch, chiến lược đền bù giải phóng mặt bằng và báo cáo thường xuyên về tình trạng tiến độ;
 • Prepare and execute documentation for the land acquisition, ownership transfer; Chuẩn bị và thực hiện các thủ tục giấy tờ cho công tác giải phóng mặt bằng, chuyển quyền sử dụng đất;
 • Maintain project databases and in line with the company’s filing system;
 • Duy trì cơ sở dữ liệu dự án và phù hợp với hệ thống lưu trữ hồ sơ của công ty;
 • Perform other support activities necessary for project development purposes;
 • Thực hiện các hoạt động hỗ trợ khác cần thiết cho mục đích phát triển dự án;
 • Various other tasks requested by management;
 • Các nhiệm vụ khác được yêu cầu bởi quản lý;

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Minimum of 3 year of relevant land experience;
 • Ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực đất đai;
 • Understanding of the land law and land related procedures;
 • Hiểu biết về luật đất đai và các thủ tục nhà nước về đất đai;
 • Frequent travel required;
 • Đi công tác thường xuyên;
 • Ability to prioritize and manage multiple tasks;
 • Có Khả năng ưu tiên và quản lý nhiều công việc;
 • Excellent communication skills, personable, team player;
 • Kỹ năng giao tiếp tốt, lịch sự, có tinh thần đồng đội;
 • Motivated and self-starter is a plus;
 • Tư duy tích cực và chủ động là ưu điểm;
 • High proficiency in MS Office Software (Word, Excel, Outlook and Power Point, Project) required; and;
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm MS Office (Word, Excel, Outlook và Power point, Project); và
 • Good attention to details, good organization skills and strong work ethic;
 • Cẩn thận, chi tiết; khả năng tổ chức tốt; đạo đức tốt;

Application form

Full Name *
Email Address *
Phone Number *
Your Resume *
To attach your Resume, click here to upload from your Computer.
Submit