Quantity Surveyor/ Kỹ sư Khối lượng

Salary: Negotiation

Location: LHHD Project in Soc Trang province

Team: Engineering and Construction

Application deadline: 28/04 — 28/05/2021

Job Description

Description/Definition

Mô tả/Định nghĩa

 

 • Reporting to the Project Control Manager while supporting the successful delivery of one or multiple wind and solar projects through the following tasks (including but not limited to): Quantity Breakdown, Quantity Control, Cost Estimate, Contract Administration, Payment, Tendering.

Bạn sẽ chịu trách nhiệm báo cáo lên Trưởng Ban Kiểm soát Dự án trong phạm vi hỗ trợ quản lý thực hiện thành công cho một hoặc nhiều hơn các dự án điện gió và mặt trời thông qua các công việc sau (bao gồm nhưng không giới hạn):  Bóc tách và kiểm soát khối lượng, Dự toán, Quản trị Hợp đồng, Thanh toán, Đấu thầu.

 • You are member of projects core team based in UPCRVM offices.

Bạn là thành viên chủ chốt tham gia các dự án và làm việc tại các văn phòng của UPCRVM.

 • You are deemed to travel to site as needed for acceptance, payment, handling contract claims and conflicts, support and training.

Bạn có thể cần ra công trường tham gia công tác nghiệm thu, thanh toán, giải quyết các phát sinh và mâu thuẫn hợp đồng, hỗ trợ và đào tạo khi yêu cầu.

 

Responsibilities/Trách nhiệm

 

 • To enforce safety and environmentally friendly working procedures in order to ensure the excellent safety record and encourage the employee participation in health and safety matter and in order to comply with statutory requirements and HSE/CSR UPCRVM’s guidelines and expectations.

Thực thi các qui trình làm việc an toàn và thân thiện với môi trường nhằm đảm bảo đúng mục tiêu an toàn tuyệt đối và khuyến khích nhân viên tham gia vào các vấn đề về sức khoẻ và an toàn sao cho tuân thủ các yêu cầu bắt buộc và kỳ vọng về An Toàn Sức Khỏe Môi Trường (HSE) và Trách Nhiệm Xã Hội Cộng Đồng (CSR) của UPCRVM.

 • Support the Project Control Manager in sourcing and evaluating the selection of different material sources / pricing and forecasting the cost of the different materials needed for the Project.

Hỗ trợ Trưởng Ban Kiểm Soát Dự án trong việc tìm và đánh giá trong quá trình lựa chọn các nguồn vật tư / định giá / dự toán chi phí của các vật tư khác nhau theo nhu cầu của Dự án.

 • Support the Project Control Manager in drafting Tender Documents, contracts, budgets, bills of quantities and other documents to support the Tendering process; also support in monitoring the Contractors’/Vendors’ compliance of contract terms and conditions, handle contract claims and conflicts, establish and monitor the records of all documents related to contract activities.

Hỗ trợ Trưởng Ban Kiểm Soát Dự Án trong công tác soạn hồ sơ thầu, soạn hợp đồng, lên ngân sách dự án, bảng khối lượng, và các hồ sơ khác phục vụ cho công tác đấu thầu; đồng thời hỗ trợ giám sát việc tuân thủ các điều khoản của hợp đồng của Nhà cung cấp và Nhà thầu, hỗ trợ giải quyết các phát sinh và mâu thuẫn hợp đồng, thiết lập và lưu trữ tất cả các hồ sơ liên quan đến các hoạt động của hợp đồng.

 • Track changes to the Projects’ design and/or construction work in order to update the total quantity calculation of the Project and adjust Budget and Payment Schedule based on those adjustments of the Projects.

Theo dõi những thay đổi trong thiết kế và công tác thi công nhằm cập nhật tổng khối lượng các công việc của Dự án cũng như cập nhật Ngân sách và Kế hoạch Thanh toán dựa trên những điều chỉnh của Dự án.

 • Support the Acceptance and Payment as well as the preparation of Acceptance and Payment reports, including the control of accomplished quantities, measurement and valuation of the work done on site and cost control of multiple projects, ensuring all projects to be completed within their disbursement schedules; then preparation of Payment Schedule and Reports as per the Projects.

Hỗ trợ công tác Nghiệm thu và Thanh toán, bao gồm công tác quản lý khối lượng hoàn thành, đo lường và tính giá trị công việc hoàn thành trên công trường, quản lý chi phí của nhiều dự án khác nhau, đảm bảo các dự án được thực hiện đúng kế hoạch giải ngân đã lập, lập các kế hoạch và báo cáo Thanh toán theo các kỳ yêu cầu của dự án.

 • Duties of this position also involve project cost control work, requiring the ability to work with and understand budgets, coding, man hour/day/month performance systems and reports, and other elements of overall project monitoring.

Trách nhiệm của vị trí này yêu cầu các công tác về quản lý chi phí, đòi hỏi khả năng làm việc và hiểu được các ngân sách dự án, hệ thống mã hóa, hệ thống và báo cáo, thực hiện công việc theo tháng/ngày/giờ công, và các yêu tố khác trong kiểm soát kế hoạch tổng thể.

 • Support the implementation of the tender process from the pre‐qualification stage through to bid evaluation, award of contract, warranty and contract liquidation. Ensure proper documentation and filing within the tendering and contract process.

Hỗ trợ thực hiện quá trình đấu thầu từ giai đoạn sơ tuyển đến đánh giá hồ sơ thầu, trao thầu, bảo hành và thanh lý hợp đồng. Đảm bảo công tác lập và lưu trữ văn bản đúng quy cách trong toàn bộ quá trình đấu thầu và thực hiện hợp đồng.

 • During the Construction Phase, support the Project Control Manager to make sure that project status and impacts on overall portfolio shall be periodically updated. This task shall include work at the time distance estimate level and project plan and project portfolio master scheduling. In particular, the following workflow should be ensured: (i) develop work breakdown structures, resource, cost and budget plans; (ii) update project portfolio, master and project plans and dependencies with new information as changes occur, e.g. timelines and delays; (iii) prepare progress reports; and (iv) review different versions of project portfolio schedules, master schedules and project plans; (v) provide solutions to schedule delays and changes.

Trong Giai đoạn Xây dựng, hỗ trợ Trưởng Ban Kiểm Soát Dự án đảm bảo tình hình dự án và các tác động tới danh mục dự án tổng thể được cập nhật định kỳ. Công tác này sẽ bao gồm các công việc ở mức độ ước lượng khoảng cách thời gian và lập kế hoạch dự án và kế hoạch tổng thể của danh mục dự án. Cụ thể hơn, chuỗi công việc sẽ cần phải đảm bảo như sau: (i) phát triển các cấu trúc bóc tách hạng mục công việc, nguồn lực dự án, kế hoạch ngân sách và chi phí; (ii) cập nhật kế hoạch danh mục dự án, kế hoạch tổng thể và kế hoạch của dự án cũng như mối quan hệ tương tác với những thông tin mới khi có thay đổi, như về mốc thời gian và chậm tiến độ; chuẩn bị báo cáo tiến độ; (iv) xem xét các phiên bản kế hoạch danh mục dự án, kế hoạch tổng thể và kế hoạch dự án; và (v) đề xuất giải pháp cho các chậm trễ tiến độ và các thay đổi trong kế hoạch.

 • To perform knowledge sharing in order to enhance the professional development within the organization and to promote professional innovation.

Thực hiện việc chia sẻ kiến thức nhằm tăng cường sự phát triển nghề nghiệp trong tổ chức và thăng tiến đổi mới trong nghề nghiệp.

 • Maintain project data-bases and keep them in line with the Company’s filling process.

Duy trì cơ sở dữ liệu dự án và phù hợp với quy trình lưu trữ hồ sơ của công ty.

 • Support for the EC department for other various tasks, as requested. Scope of works will be adapted according to the resources of EC department and requirement of projects in progress (development and construction phases).

Hỗ trợ các công việc khác trong Bộ phận Xây dựng và Kỹ thuật, khi có yêu cầu. Vai trò trách nhiệm sẽ được cập nhật tùy theo nguồn lực của Bô phận Xây dựng và Kỹ thuật cũng như yêu cầu của các dự án đang diễn ra (giai đoạn phát triển và xây dựng).

 • Various other tasks requested by the Management Board.

Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban quản lý.

 

 

Competencies/Năng lực

 

 • Diploma in quantity survey or civil engineering or cost estimate or related disciplines.

Văn bằng khảo sát khối lượng hoặc dự toán hoặc kỹ thuật xây dựng hoặc các ngành liên quan.

 • Undergraduate degree is required.

Yêu cầu văn bằng đại học.

 • At least 3 years to 5 years of experience in construction and/or project management.

Ít nhất 3 năm tới 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng và/hoặc quản lý dự án.

 • Have extensive experience in construction (Cost Estimation, Quantity Breakdown, Contract Administration, Payment, Tendering).

Có kinh nghiệm rộng trong xây dựng (Dự toán, Bóc tách Khối lượng, Quản trị Hợp đồng, Thanh toán, Đấu thầu).

 • Have on-site experience performing construction.

Có kinh nghiệm xây dựng thực tế trên công trường.

 • Have experience in document management.

Có kinh nghiệm trong quản lý văn bản.

 • Have working experience in civil/electrical contractor is preferred.

Có kinh nghiệm làm việc trong nhà thầu dân dụng/điện là ưu điểm.

 • Have working experience with the companies that provide project management or construction supervision consultancy services.

Có kinh nghiệm làm việc trong các công ty cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý dự án hoặc tư vấn giám sát xây dựng.

 

 

 

NOTE:  This job description is not intended to be all-inclusive. Employee may perform other related duties as negotiated to meet the ongoing needs of the organization.

Chú ý: Mô tả công việc này không được dự định bao hàm tất cả. Nhân viên có thể thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác khi đã thỏa thuận để đáp ứng các nhu cầu đang diễn ra của công ty.

 

General Information/Thông tin chung

Salary level: Negotiable

Mức Lương: Thương lượng

Job Grade: 3

Cấp bậc công việc: 3

Department: Engineering and Construction

Bộ phận: Kỹ thuật và Xây dựng

Reports to: Project Control Manager

Báo cáo trực tiếp: Trưởng Ban Kiểm soát Dự án                                                                                              

Full time/part time: Full Time

Toàn thời gian/ Bán thời gian: Toàn thời gian                                                                     

Location: Soc Trang (4-5 days a week minimum), with occasional travel to other provinces.

Địa điểm: Tỉnh Sóc Trăng (tối thiểu 4-5 ngày một tuần), thỉnh thoảng đi các tỉnh khác nếu cần thiết.

Application form

Full Name *
Email Address *
Phone Number *
Your Resume *
To attach your Resume, click here to upload from your Computer.
Submit